image/svg+xml
image/svg+xml

Tezli Yüksek Lisans Programı

Bartın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri programı, bölgemizde çalışmaları devam etmekte olan Filyos Vadi Projesi kapsamında kurulacak olan fabrika ve AR-GE merkezlerinin alt yapılarının oluşturulmasında ihtiyaç duyulacak bilişim uzmanı ihtiyacının karşılanmasına ve buralarda gerçekleştirilecek olan projelerle ilgili bilişim alt yapısının oluşturulmasına katkı sağlayabilecektir. Bu doğrultuda açılan “Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Tezli ve Tezsiz Normal Öğretim Yüksek Lisans Programı” bölgesel kalkınma açısından oldukça önem taşımaktadır.

  1. Yüzyılda bilişim sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli mezun gereksinimi göz önünde bulundurularak; Anabilim Dalımız lisansüstü uzmanlık alanları seçeneklerimiz aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Aynı dersler farklı uzmanlık seçenekleri altında alınabilmektedir.
  • Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
  • Veri Bilimi
  • Öğretim Teknolojileri
  • Dijital Dönüşüm
  • Akıllı Sistemler

 

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri program yapısı ve Anabilim Dalı tarafından sunulan derslerin tam listesi şu şekildedir:

Yüksek Lisans Dersleri- Tezli Yüksek Lisans Seçeneği

Zorunlu Dersler

KOD

DERSİN ADI

DERSİN İÇERİĞİ

BTS601

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Araştırma ile ilgili kavramlar, nitel ve nicel araştırmalar, araştırmanın planlanması, yöntem, evren ve örneklem, veri toplama, veri çözümleme yöntemleri, bulgular, tartışma, kaynak gösterme, etik.

BTS608

Bilişim Sistemlerinin Temelleri

Bilişim sistemlerini kavrar, Organizasyonlarda Bilişim sistemlerini bilir, Donanım: Giriş, işleme ve çıkış cihazları tanır, Yazılım: Sistem ve uygulama yazılımları bilir, Veri organizasyonunu bilir, Bilgi organizasyonunu bilir, Telekomünikasyonu tanır, Ağları tanır, Internet, Intranets and Extranets tanır, Bilgi ve karar destek sistemlerini bilir

BTS797

Seminer 1

Öğrencinin seçilen veya verilen bir konuya bilimsel yaklaşımla araştırma, irdeleme, topluluk önünde sunma deneyimini kazanması amaçlanır. Yüksek lisans programında öğrenci danışmanının kontrolünde bir konuda seminer hazırlayarak belirli bir zamanda sunar.

YUT

Uzmanlık Alan Dersi (Tez Dönemi)

Bu ders çalışılan bilimsel alandaki spesifik bilgi ve deneyimlerin aktarılması, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel alanyazını izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılmasına yönelik bilimsel temellerin oluşturulması amacıyla uygulanan teorik bir derstir.

YDN

Danışmanlık

Bu dersin amacı yüksek lisans öğrencisinin kendi tez konusunda bilimsel araştırma formatında hazırlanmasını ve sunmasını öğretmek ve ilgili konuda uzmanlaşmasını sağlamaktır.

 

Seçmeli Dersler

KOD

DERSİN ADI

DERSİN İÇERİĞİ

YUD

Uzmanlık Alan Dersi (Ders Dönemi)

Bu ders çalışılan bilimsel alandaki spesifik bilgi ve deneyimlerin aktarılması, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel alanyazını izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılmasına yönelik bilimsel temellerin oluşturulması amacıyla uygulanan teorik bir derstir.

YDN

Danışmanlık

Bu dersin amacı yüksek lisans öğrencisinin kendi tez konusunda bilimsel araştırma formatında hazırlanmasını ve sunmasını öğretmek ve ilgili konuda uzmanlaşmasını sağlamaktır.

BTS602

Bilgi Güvenliği ve Etik

Giriş ve Temel Kavramlar Bilişim etiği ve bilişim teknolojileri meslek etiği Bilişim teknolojilerinde etik konular/sorunlar: Gizlilik, Erişim, Doğruluk ve Fikri Mülkiyet Yasalar/Yönetmelikler Etik Karar Alma/ Sosyal paylaşım sitelerinin güvenlik ve paylaşım ilkelerinin bilişim etiği açısından incelenmesi Bilişim etiği konusunda ülkemizde yürütülen kamu ve sivil faaliyetler (Bu amaçla oluşturulmuş devlet birimleri, sivil toplum örgütleri ve işlevleri) Ülkemiz bilişim etiği konusunda son iki yılda gerçekleştirilmiş bilimsel araştırmaların incelenmesi Etik Standartlar Ülkemizde son bir yıl içerisinde gerçekleşen bilişim suçlarının incelenmesi Özgür/Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar ve Etik Sorunlar.

BTS603

Açık Kaynak Yazılımları

Protokoller, Veri Değişim Formatları ve Metodları. Internet İçin Geliştirilen Uygulamaların Mimarileri ve Bu Mimarilerin Bileşenleri. Internet Uygulamaların Geliştirilmesinde Kullanılan Araçlar. Internet Uygulamalarında Başarım. Güvenlik Konuları. Internette Bilgi Arama Altyapısı ve Araçları. Yaygın Kullanılan İnternet Uygulamaları.

BTS604

Çoklu Ortam Teknolojileri

Öğrenme-öğretme süreçlerine ilişkin çoklu ortam tasarım kuramları, güncel teknolojik gelişmeler, görsel tasarım ilkeleri ve kuramsal temelleri, çoklu ortam tasarımlarını değerlendirme ilkeleri, yazarlık dil ve araçları.

BTS605

E-öğrenme Teknolojileri

Çevrimiçi bilgi kaynakları, Arama Motorları, Akademik Veri tabanları, Çevrimiçi kütüphaneler, Arama motorlarında arama yapma esasları, arama motoru özellikleri, Google/Google-Akademik Arama motorları, bilimsel veri tabanlarının kullanım ilke ve esasları, eğitim teknolojisi alan araştırmalarına erişim, Bilimsel indexler, indexlenen alan dergileri, Bilişim kaynaklarından yararlanmada etik unsurlar.

BTS606

Bilişim Sistemlerinin Sektörel Uygulamaları

Eğitim, sağlık, askeri ve işletme hizmetlerinde bilgi işleme ve bu amaçla kullanılan yöntem ve teknolojiler, çeşitli iş kollarında kullanılan uygulamalar ile bilgi ve iletişim teknolojisi ilişkileri, Bilişim Sistemlerinin çalışma alanları ile ilgili genel bir çerçeve: Örneğin sağlık alanında, Elektronik sağlık kayıtları, eSağlık, teletıp, tıbbi karar destek sistemleri.

BTS607

Veri Madenciliği

Veri madenciliğinin tanımı. Veri madenciliği uygulama alanlarına, tekniklerine ve modellerine genel bakış. Veri madenciliği aşamaları: Amacı belirleme.  Amaca uygun veri kümesi oluşturma (veri seçme). Veri ayıklama ve önişleme. Veri azaltma ve veri dönüşümü. Veri madenciliği öğrenme algoritmasını seçme. Model değerlendirme ve bilgi sunumu, bulunan bilginin yorumlanması. Veri Madenciliği öğrenme algoritmalarını inceleme: karar ağaçları, Sınıflandırma, Eğri uydurma, Bağıntı kurma, Bellek tabanlı yöntemler, k-komşu algoritması, Demetleme, Yapay sinir ağları.

BTS609

Yapay Zeka: Yöntem ve Uygulamalar

Dersin sonunda öğrencilerden yapay zekanın eğitsel uygulamalar geliştirilmesinde nasıl kullanılabileceğini kavramış olmaları beklenir. Yapay zekanın tanımları, Yapay zekanın problemleri, Önerme mantığı, Yüklem mantığı, Prolog programlama, Yapay zeka problemlerinin ve bu problemlerin çözümünde kullanılan tekniklerin temel düzeyde tanıtılması, Yapay zekanın eğitimdeki uygulamaları.

BTS611

Bilişim Sistemlerinde Yenilikçilik ve Proje Yönetimi

Yazılım ile ilişkili teknolojik kararları destekleyecek kavramlar ve yöntemler, Teknoloji ve stratejinin entegrasyonu, Proje yaşam döngüsü ve proje aşamaları hakkında bilgi vermek Proje yönetimi tekniklerinin bilişim sistemlerindeki uygulamaları hakkında bilgi vermek Proje yönetiminde zaman planlaması hakkında bilgi vermek Proje yönetiminde kaynak planlaması hakkında bilgi vermek Proje yönetiminde bütçe oluşturulması hakkında bilgi vermek Proje planlaması için kullanılan bilgisayar programları hakkında bilgi verme.

BTS612

Nitel Veri Analizi

Öğrenciler nitel araştırmanın önemini tartışabilir. Öğrenciler araştırma sürecinde nitel araştırma yöntemleri kullanılarak veri toplama, analiz etme, değerlendirme, araştırma önerisi hazırlama basamaklarını uygulayabilecektir.

BTS613

İnsan Bilgisayar Etkileşimi

Bu ders kapsamında öğrenciler bu disiplinler arası alanın temel sac ayaklarını yanı insanı ve makinanın sınırlarını tanımaktadırlar. Buna bağlı olarak bu sınırları göz önünde bulundurarak geliştirilecek olan bilgisayar sistemlerinde ne tür kuralların takip edilmesi gerektiği ve hangi model ve örneklerin kullanılması gerektiği konularında beceri sahibi yapılmaktadırlar. Son olarak, tasarlanmış olan sistemlerin kullanılabilirlik ve kullanım kolaylığını ölçme değerlendirme yöntem ve metodları uygulamalı olarak değerlendirilir.

BTS614

Bilişim Sistemlerinde Sosyo Psikolojik Konular

Bilişim sistemlerinde sosyo psikolojik konular, Türkiyede sosyo psikolojik olaylar, bilişim sistemleri ve sosyo psikolojik konular, bilişim sistemleri ve sosyo psikolojik konular arasındakii ilişki

BTS615

Dijital Dönüşüm

e-Devlet tasarımı ve yönetimi, e-Devletin Bileşenleri, e-Devlet Gelişimi, e-Organizasyon, e-Dönüşüm, e-Devlet: dünya eğilimleri, e-Türkiye, e-Avrupa. Bu ders e-Devlet dönüşüm sürecini ve dönüşümü değerlendirme ve uygulamak için modelleri kapsamaktadır. Aynı zamanda, e-Devlet’in ana bileşenlerinden biri olan e-Organizasyon üstünde de durmaktadır. Dünyadaki en iyi e-Devlet ve e-Organizasyon uygulamaları sunulacak ve gelişmişlik ölçütleri bazı ulusal kuruluşlara uygulanacaktır. Ayrıca, Öğrenciler, küçük proje ekipleri halinde gruplandırılarak kurumların ve hükümetlerin farklı e-Dönüşüm kabiliyetlerini ve süreçlerini ölçeceklerdir.

BTS616

İnsan Performans Teknolojisi

İnsan performans teknolojisinin temelleri; performans geliştirme danışmanlığı için performanslar, standartlar, araçlar ve teknikler; işleri ve görevleri analiz edebilme; bireysel performansın iyileştirilmesi; performans teknolojisi ve öğretim gelişimi; performans iyileştirme stratejileri ve taktikleri, performans destek sistemleri, örgütsel davranış; stratejik planlama ve düşünme; genel süreçler; profesyonel uygulamalar; öğretimsel ve öğretici olmayan nitelikte insan performans girimleri.

BTS617

Animasyon ve Oyun Teknolojileri

Öğrenciler oyun tasarımının prensiplerini kavrar. Öğrenciler oyunlarda gösterilen görsel stilleri ve oyun oynama yapısı keşfederler. Öğrenciler oyun tasarımı fikirleri oluştururlar ve bu fikirlerini aktarmak amacıyla kurallara uygun belgelendirmelerini hazırlarlar. Ayrıca pratik uygulamalar geliştirebilmek için bilgisayar animasyonundaki güncel konular sunulacaktır.

BTS618

Bilişim Sistemlerinde Siber Psikoloji Davranışları Bilişim sistemlerinde siber psikolojik konular, Türkiyede siber psikolojik olaylar, bilişim sistemleri ve siber psikolojik konular, bilişim sistemleri ve siber psikolojik konular arasındakii ilişki

BTS619

Bilişim Sistemleri Entegrasyonu

Bilişim sistemlerinin entegrasyonu, bilişim sistemlerinin entegrasyon süreçleri, bilişim sistemlerinin entegrasyonunda optimizasyon, bilişim sistemlerinde entegre yönetim sistemleri

BTS620

Bilişim, Medya ve İletişim İletişim toplum ilişkisini incelemek, değerlendirmek, kitle iletişim sürecinin ve günümüz medyasının toplumsal yaşantı üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi ve çözümlenmesine yönelik olarak teorik bir birikim sağlamak. Küreselleşme ve yeni iletişim teknolojilerine dair son tartışmalar çerçevesinde modern medyanın kontrolü ve sahipliği ile birlikte medyanın içeriğine ilişkin teorik yaklaşımları irdelemek

BTS621

Bilişim Teknolojilerinde Akademik Yazım

Başlıca Araştırma Türleri ve Bilişim Teknolojisindeki Rolleri; nitel, nicel ve gelişimsel methodları içerir. Araştırma konularındaki sorunların ve ilişkilerin analizi içerir. Öğrenciler, bir tez araştırması önerisi için bir zaman çizelgesi hazırlar ve çalışma konusu ortaya koyarak gerekli alanyazın taraması yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olurlar.

BTS622

Uzaktan Eğitim

Uzaktan eğitimin tanımı, uzaktan eğitimin fayda ve sınırlıkları, uzaktan eğitimin tarihçesi, uzaktan eğitim uygulamaları, uzaktan eğitim ile ilgili kuramlar, uzaktan eğitim modelleri, uzaktan eğitimde kullanılan teknolojiler, uzaktan eğitimin bileşenleri, uzaktan eğitimde öğretim tasarımı, uzaktan eğitim uygulamalarının değerlendirilmesi, uzaktan eğitimde öğrenci, öğretmen rolleri, uzaktan eğitim ortamı geliştirme, uzaktan eğitimin geleceği.

BTS623

Mobil Uygulamalar

Bu dersin amacı, mobil uygulama geliştirme için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Ders kapsamında mobil platformlar, işletim sistemleri, arayüzler, harita ve konum tabanlı uygulamalar, veri depolama, arkaplan servisler, telefon ve kısa mesaj servislerinin kullanımı ve sensörler hakkında uygulamalı eğitim verilmektedir. Mobil uygulama geliştirme ve test ortamı olarak Android işletim sistemi kullanılmaktadır.

BTS624

İhtiyaç Tespiti ve Analizi

İhtiyaç analizi modelleri, prosedürleri ve yaklaşımları. Program tasarlamanın temelleri, program geçerliliğini belirleme ve devam eden programların geçerliliğinin değerlendrilebilmesini sürekli hale getirme. Öğrenciler, yeni veya mevcut bir programın amaçlarının geçerliliğini doğrulamak için ihtiyaç analizi ve değerlendirmesi çalışması yaparlar.

BTS625

Bilişim Sistemlerinde Veri Analizi Uygulamaları-1

Veri Bilimi ve Veri Analizi, İlişkisel Veritabanları ve Veri Modelleme, Veri Ambarı ve Entegrasyonu, Paralel Veritabanları, Veri Görselleştirme, Sınıflandırma ve Regresyon, Kümeleme, Bilgi Erişimi, Ağ Analizi.

BTS626

Bilişim Sistemlerinde Veri Analizi Uygulamaları-2

Veri bilimi ve Veri Analizi, Değişik analizleri yapabilmek için bilgisayar yazılımları kullanımı. Karar analizleri, istatistiksel karar verme, regresyon analizi, doğrusal programlama ve simulasyon analizleri. Olasılık analizleri için gerekli olan alt yapının oluşturulması.

BTS627

Siber Güvenlik Planlaması ve Yönetimi

Bu ders, iletişim güvenliği, ağ güvenliği, güvenlik yönetimi, yasal konular ve teknik konular dahil olmak üzere siber güvenliğin tüm yönlerine temel bir giriş sağlayacaktır. Bu, Siber Güvenlik bölümündeki siber güvenlik temeline sahip olma anlamına gelmektedir.

BTS628

Karar Destek Sistemleri

Model oluşturma gerçek dünyaya ait bir sorunu standart bir yapıya dönüştürerek çözmeyi içerir. Ayrıca şirketler gün geçtikçe daha fazla veri toplamaktadırlar. Ve bu veri dağları içerisinde veri avına çıkmaktaırlar. Bu işlemleri kolaylaştırmak amacıyla bazı bilgisayar tabanlı sistemler geliştirilmiştir. Dersin amacı bu uygulamalara aşinalık getirmektir.

BTS629

Makine Öğrenmesi

Makina öğrenme alanının temel kavram ve yaklaşımları. Yönlendirilmiş makina öğrenme yöntemleri. Kavram öğrenme ve karar ağaçları ile öğrenme. Makina öğrenme alanında bayes teoremi tabanlı yaklaşımlar. Evrimsel yaklaşım ve genetik programlama. Yapay sinir ağları, destek vektörleri ile öğrenme ve  pekiştirerek öğrenme. Yönlendirilmeyen öğrenme yöntemleri ve sınıflandırma.

BTS630

Sosyal Medya Analitikleri

Sosyal Medya Analitiklerine Giriş; Sosyal Medya Analitikleri Temel Kavramlar: İstemci ve Sunucu Günlükleri, Dijital Veri, Sosyal Medya, Analitik; Sosyal Medya Analitikleri ile İlgili Yaklaşımlar: Site-içi Analitikler, Site-dışı Analitikler; Optimizasyon, Performans, Kullanıcı Etkileşimleri, Kullanıcı Davranışları

BTS631

Sürdürülebilir Akıllı Kentlerde Çevresel Modeller

Sürdürülebilir kalkınma, Akıllı kent, Akıllı bina, Teknoloji, Bilişim teknolojilerinin Akıllı Sistemlerdeki Rolü, Çevresel Modeller.

 
Ayrıntılı Bilgi için tıklayın

 

Başvuru Gereklilikleri

  • Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların:
  • Lisans diplomasına sahip olmaları, Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen koşulları sağlamaları ve belirtilen uzmanlık alanlarına ilgi duymaları gerekli olacaktır.

Ayrıntılı Bilgi için tıklayın

Ders Veren Öğretim Üyeleri 

Doç. Dr. Ramazan YILMAZ (Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri)

Doç. Dr. Fatma Gizem KARAOĞLAN YILMAZ (Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri)

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Berk ÜSTÜN (Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri)

Dr. Öğr. Üyesi Gökçen ALTUN (Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri)

Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Burak CEYHAN (Bilgisayar Mühendisliği)

Dr. Öğr. Üyesi Evrim GÜLER (Bilgisayar Mühendisliği)


Başvuru için İletişim Bilgileri

Bölüm Başkanı, Doç. Dr. Ramazan YILMAZ

Fen Fakültesi, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

e-posta: ryilmaz@bartin.edu.tr